فعالیت های باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران

باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران با هدف تمرکز بر استفاده از فناوری های نوآورانه و در راستای نیاز سنجی کشور و پاسخگویی به چالش های توسعه پایدار و تکیه بر دانش متخصصان و نخبگان ایرانی در سراسر جهان، اجرای پروژه های زیر را در برنامه کار خود دارد.