پایگاه دانش

کلیه دانش آموزان، دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی میتوانند  مقاله های خود را به ایمیل info@unescotech.org ارسال کنند. کلیه مقاله ها پس از بررسی، در بخش پایگاه دانش سایت باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو-ایران قرار می گیرند.