عنوان مقاله: تاثیر افزایش نرخ ارز بر ارزش سهام شرکت های دارویی مبتنی برارزش برآوردی حاصل از مدلهای ارزشیابی تنزیل سود نقدی, جریان نقد آزاد و سود باقیمانده و قیمت واقعی

تاثیر افزایش نرخ ارز بر ارزش سهام شرکت های دارویی مبتنی برارزش برآوردی حاصل از مدلهای ارزشیابی تنزیل سود نقدی, جریان نقد آزاد و سود باقیمانده و قیمت واقعی

سال انتشار: ۱۴۰۰

زبان مقاله : فارسی

نام نویسندگان مقاله: نیره مرادی ،جواد عین آبادی

تعداد صفحات مقاله : ۲۲ صفحه  

مشخصات نویسندگان مقاله : ۲.نیره مرادی، ۲.جواد عین آبادی ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک موسسه آموزش عالی ایرانیان تهران ۲- دکتری اقتصاد استاد دانشگاه

چکیده مقاله: 

یکی از عوامل موثر بر قیمت سهام در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار است، نرخ ارز می باشد. (۱)هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا افزایش نرخ ارز، سهام شرکت های دارویی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ برای این منظور از مدل ارزشیابی تنزیل جریان نقدو مدل ارزش باقیمانده و تنزیل وجوه نقدآزاد استفاده شد،(۲). در راستای انجام این پژوهش، اطلاعات بنیادی و قیمت سهام ۵۲ شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ جمع آوری و در ارزشیابی با استفاده از مدل تنزیل جریان نقد و سایر مدلها بکار گرفته شده اند. و آزمون فرضیه اول پژوهش، به منظور محاسبه ارزشیابی سهام برای شرکت های دارویی با استفاده از سه مدل سود تقسیمی تنزیلی، سود باقیمانده تنزیلی و جریان نقد آزاد تنزیلی، نشان داد که قیمت براوردی سهام با استفاده از مدل سود باقیمانده تنزیلی دارای بیشترین پراکندگی و با مدل سود تقسیمی تنزیلی دارای کمترین میزان پراکندگی است و همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که قیمت های برآوردی با مدل سود تقسیمی تنزیلی نسبت به سایر مدل ها تقریب نزدیکتری به قیمت های واقعی سهام دارد، اما این امر به تنهایی به منزله رجحان مدل سود تقسیمی تنزیلی بر سایر مدل های مورد مطالعه نیست. لذا در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها در فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین با فرض ناهمسانی واریانس و آزمون تحلیل واریانس) ANOVA) استفاده شده است و در فرضیه دوم از مدل های رگرسیونی خطی با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان ۷۵% بین نوسانات نرخ ارز و سهام شرکت های دارویی رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد و بین سه مدل برآورد قیمت و قیمت های واقعی سهام، لااقل میانگین یک گروه با سایر گروه ها تفاوت دارد. بر اساس نتایج فرضیه دوم با توجه به رابطه رگرسیون خطی چند گانه قوی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است.

واژگان کلیدی: ارزشیابی قیمت سهام شرکت های دارویی، تنزیل جریان نقد شرکت، نوسانات نرخ ارز و قیمت سهام شرکت ها، شرکت های دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران