برنامه ریزی راهبردی

راهبرد میان‌مدت شش‌ساله و برنامه و بودجه دو‌ساله

راهبرد میان‌مدت شش‌ساله: یونسکو هر شش‌سال یکبار راهبرد میان‌مدت را تنظیم و اهداف راهبردی و نتایج مورد انتظار فعالیت‌های سازمان را مشخص می‌کند. راهبرد میان‌مدت
۲۰۱۳-۲۰۰۸ یونسکو که در سی و چهارمین کنفرانس عمومی (اکتبر- نوامبر ۲۰۰۷) به تصویب کشورهای عضو رسید، رویکرد راهبردی و چارچوب برنامه‌ای فعالیت‌های یونسکو را در همه زمینه‌ها در سطوح ملی، محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای شش‌سال آینده مشخص می‌کند. این راهبرد بر اساس پنج هدف فراگیر و برنامه‌محور شکل گرفته که عبارت‌ است از :
• تأمین آموزش کیفی برای همه و یادگیری مادام العمر
• به‌کارگیری دانش و سیاست‌ علمی در خدمت توسعه پایدار
• مقابله با چالش‌های جدید اخلاقی و اجتماعی
• تقویت‌ تنوع فرهنگی، گفت‌وگوی بین فرهنگی و فرهنگ صلح
• ایجاد جوامع دانش‌مدار فراگیر به کمک اطلاعات و ارتباطات.

برنامه و بودجه دو ساله:

برنامه و بودجه دو ساله یونسکو بر مبنای راهبرد میان‌مدت شش‌ساله تنظیم می‌شود و شامل نتایج مورد انتظار قابل اندازه‌گیری، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی اجرا و شاخص‌های اثربخشی مناسب برای هر یک از محورهای عمل مطابق با پنج برنامه اصلی یونسکو یعنی آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ و ارتباطات می باشد.